9.10.08


Απάντηση σε ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κκ. Κατερίνας Μπατζελή και Ευαγγελίας Τζαμπάζη, σχετικά με την μόλυνση του Ασωπού ποταμού και τις σοβαρές επιπτώσεις για την δημόσια υγεία, έδωσε ο Έλληνας Επίτροπος στην Ε.Ε Σταύρος Δήμας. Όπως έγινε γνωστό επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η σημαντική επιβάρυνση των υδάτων του ποταμού από μη επεξεργασμένα βιομηχανικά λύματα, καθώς και από υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου.
Σχολιάζοντας την απάντηση της Επιτροπής οι Ευρωβουλευτές δήλωσαν:
«Οι μέχρι σήμερα ενέργειες της κυβέρνησης χαρακτηρίζονται όχι μόνο από ανεπάρκεια σε σχέση με τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και απροθυμία για ουσιαστική και άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με σημαντικές συνέπειες για τον αγροτικό πληθυσμό, αλλά και την υγεία των πολιτών. Τα χαμηλού ύψους πρόστιμα που επιβάλλονται στις βιομηχανίες δεν είναι ικανά να θέσουν οριστικό τέρμα στην αυθαίρετη λειτουργία τους και οι "πρόχειρες" εργασίες αποκατάστασης του ποταμού καταλήγουν σε τσιμεντοποίησή του με σοβαρές επιπτώσεις για το οικοσύστημα. Η πλήρης μεταφορά και η ορθή εφαρμογή του κοινοτικού περιβαλλοντικού κεκτημένου συνιστά άμεση υποχρέωση των Ελληνικών Αρχών. Η Κοινοτική νομοθεσία απαιτεί ολοκληρωμένη εθνική πολιτική ανασυγκρότησης και πρόληψης με μέτρα ποιοτικών ελέγχων, απαγόρευσης εισαγωγής επικίνδυνων ουσιών στα υπόγεια ύδατα και προληπτικής εισαγωγής οριακών τιμών, καθώς και την λήψη αντισταθμιστικών και ανταποδοτικών μέτρων ανάπτυξης της πληττόμενης περιοχής. Απαιτήσεις στις οποίες οι ελληνικές αρμόδιες αρχές έχουν παντελώς αποτύχει να ανταποκριθούν.»
Επίσης το γραφείο Τύπου των Ευρωβουλευτών αναφέρει: «Περαιτέρω όπως επισημαίνει η Επιτροπή, η πρόταση των ελληνικών αρχών για ένα εναλλακτικό αρδευτικό δίκτυο, δεν αποτελεί ουσιαστική λύση. Κι αυτό διότι καλύπτει εν μέρει τις ανάγκες των αγροτών, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις άλλες βασικές υποχρεώσεις των κρατών μελών όπως προκύπτουν από την Οδηγία-Πλαίσιο για τα ύδατα και να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Σχετικά με το ενδεχόμενο επανεξέτασης των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ποσοτήτων χρωμίου στο πόσιμο νερό, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν θα διστάσει να προτείνει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας για το νερό εφόσον προκύψουν νέα επιστημονικά στοιχεία ή σχετικές συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).»
Στο κείμενο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως μας κοινοποιήθηκε από τους δύο Ευρωβουλευτές, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
«Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θεσπίζει το στόχο της επίτευξης καλής οικολογικής κατάστασης για όλα τα ύδατα, κατά κανόνα μέχρι το 2015. Προκειμένου να επιτευχθεί ο περιβαλλοντικός αυτός στόχος, η οδηγία προβλέπει τη διενέργεια περιβαλλοντικής ανάλυσης των πιέσεων και επιπτώσεων (σύμφωνα με τη διαθέσιμη ανάλυση , ο ποταμός Ασωπός εμφανίζει ιδιαίτερα σημαντική επιβάρυνση από οργανικά αστικά και βιομηχανικά λύματα, καθώς και από υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου), καθώς και την κατάρτιση των αναγκαίων σχεδίων και προγραμμάτων για τα ληπτέα μέτρα, έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009 (στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο στόχος αυτός δεν έχει εν τω μεταξύ επιτευχθεί). Το 2007, σε ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο , η Επιτροπή αναφέρθηκε στην πρόοδο εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Ως θεματοφύλακας των συνθηκών, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα σε όλα τα κράτη μέλη…..
. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις επιστημονικές εξελίξεις σχετικά με τις οριακές τιμές για το πόσιμο νερό, ιδιαίτερα δε τα επιστημονικά στοιχεία που προέρχονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). Δεν θα διστάσει εξάλλου να προτείνει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας για το πόσιμο νερό, εφόσον προκύψουν σχετικά επιστημονικά στοιχεία και διατυπωθούν συστάσεις στην κατεύθυνση αυτή. Η τελευταία έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών του ΠΟΥ για το πόσιμο νερό, η οποία δημοσιεύθηκε το 2006, καθορίζει την τιμή των 0,05 χιλιοστογράμμων ενώσεων χρωμίου ανά λίτρο, ενώ δεν καθορίζει χωριστή τιμή για το εξασθενές χρώμιο.
Όσον αφορά την εικαζόμενη περιβαλλοντική ζημία του ποταμού Ασωπού και την ανίχνευση χρωμίου στο πόσιμο νερό στα Οινόφυτα, η Επιτροπή έχει ήδη ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. απαντήσεις στις ερωτήσεις E-5026/07 του κ. Παπαδημούλη και της κας Ματσούκα, E-5602/07 και E-5920/07 του κ. Παπαδημούλη , H-1020/07 του κ. Παφίλη , E-69/08 του κ. Ματσάκη , E-2078/08 του κ. Τριανταφυλλίδη ). Ένα εναλλακτικό αρδευτικό δίκτυο, όπως αυτό στο οποίο αναφέρθηκαν τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, το οποίο συγκαταλέγεται στα μέτρα που εξήγγειλαν οι ελληνικές αρχές, θα μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα για τους αγρότες, δεν μπορεί όμως να υποκαταστήσει την υποχρέωση επίτευξης των στόχων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα στην περίπτωση του ποταμού Ασωπού. Κύριο αντικείμενο της έρευνας της Επιτροπής είναι οι απορρίψεις και η διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες μονάδες (εφαρμογή της οδηγίας 2006/11/EΟΚ για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας , της οδηγίας 80/68/EΟΚ περί προστασίας των υπογείων υδάτων και της οδηγίας 91/689/EΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα ). Τον Ιούνιο του 2008, οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν επικαιροποιημένες πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης των βιομηχανικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής και τη συνέχιση των επιθεωρήσεων. Από τις πληροφορίες προκύπτει ότι οι βιομηχανικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής υπόκεινται σε τακτικές επιθεωρήσεις και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επιβάλλονται επαρκείς κυρώσεις. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να αξιολογεί τις διαθέσιμες πληροφορίες και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτηθεί, της έναρξης διαδικασίας επί παραβάσει, ώστε να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει κοινοποιήσει τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη , η Επιτροπή κίνησε, σύμφωνα με το άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ, διαδικασία επί παραβάσει. Στις 26 Ιουνίου 2008, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: